Migrering av data från åldrande bärare

För närmare två år sedan skrev jag om behovet av en nationell infrastruktur för att läsa data på föråldrade medier: VHS, Zipdrives, disketter (8″, 5 1/4″, 3.5″) och så vidare. Till och med CD, diktafonkassetter och kassettband är icke-triviala utmaningar idag. Se även Paul Schlyters insiktsfyllda kommentar till inlägget.

Nu letar KB efter personal som kan hantera gammal utrustning skriver Biblioteksbladet. Bra!

Publicerat i arkiv | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Jul!

Publicerat i Kultur | Etiketter , | Lämna en kommentar

Mikrofotometrar: Schiltfotometern

Fototekniken var en central teknik vid observatoriet i Saltsjöbaden (även om det fortfarande dyker upp en liten andel visuella observationer i materialet så sent som vid mitten av århundradet). Men det räcker inte att säga att den till stora delar var fotografisk om man vill karaktärisera den observerande astronomin där uppe på Karlsbaderberget. Man måste skilja på flera användningar av fototekniken, där en grov karaktäristik handlar om åtminstone två grenar av den fotografiska astronomiska observationskonsten: den avbildande och den registrerande.

Om vi kikar på den delen där fotografiet fungerar som registrerande är fotoplåten ett mellansteg, en detektor som exponeras för ljuset från objekten som samlas in i teleskopet. Plåten är en glasskiva (sällan celluloidfilm) belagd med silverbromid uppblandad i en hinna, emulsion, som på ett jämnt vis lagts över glasskivan. Silverbromid är en ljuskänslig förening som förändras när den utsätts för ljus; plåten blir svärtad i proportion till intensiteten (dock inte linjärt, vilket ställde till det för dåtidens astronomer) på det infallande ljuset. Efter framkallning och fixering, kemiska processer som görs i mörkrummet efter exponering, återstår en fotografisk plåt som är en avbildning av stjärnor, nebulosor, galaxer eller vad det nu är för objekt astronomen riktat teleskopet mot.

En fotografisk plåt med stjärnor och nebulosor. Ur Lunds astronomiska observatoriums samlingar.


Visst, man kunde titta på bilden och man kan reproducera bilden så att andra kan se den (i forskningspublikationer, läromedel, populärvetenskap) men för astronomerna vid den här tiden var avbildning, rätt och slätt, oftast inte ett slutändamål. Snarare handlade det om att mäta upp den fotografiska plåten för att skapa data.

Man kunde mäta objekts positioner på plåten; för det andra mäta upp spektrums utseende, våglängder för spektrallinjer; för det tredje ljusstyrkan för stjärnor. Här fokuserar vi på det senare.

När observatoriet grundats anskaffades en mikrofotometer av Schilttyp. Här låter man ett mikroskopobjektiv fokusera ljuset från en konstant ljuskälla på den fotografiska plåten. Efter att ljuset passerat plåten projiceras ljuset med hjälp av ytterligare ett objektiv på den ljuskänsliga delen av en värmekänslig detektor som omvandlar strålningen från lampan till elektrisk ström, som mäts upp med en galvanometer. Fotoplåten är flyttbar, så att man kan ställa in varje given stjärna på plåten för mätning.

Man kan notera att Schiltfotometern är ett specifikt astronomiskt instrument, men att det även innehåller tekniska komponenter som inte är specifikt astronomiska utan är vad Joerges och Shinn diskuterar som ”research-technology”, ett slags mer generell instrumentering som dyker upp i diverse andra vetenskapliga sammanhang.1 Astronomisk instrumentering handlar om att få ett antal mer eller mindre astronomiska tekniker att samspela med mer generella tekniker för att skapa data, som i fallet med Gunnar Larsson-Leanders fotoelektriska fotometri. Schiltfotometern använder ju en galvanometer, ett slags fysiklaboratoriets generalistinstrument, tillgänglig off the shelf. Den innehåller även sådana elektriska komponenter som snarare hämtas från utanför vetenskapen över huvud taget; i den ursprungliga instrumenteringen använder Schilt ”a 6 Volt motorcar lamp”.2

Det innebär ganska mycket manuell hantering med en ganska komplicerad mikrofotometer för att mäta upp en stjärnas ljusstyrka på en fotoplåt. Plåten skall förflyttas, galvanometerutslaget noteras manuellt i en anteckningsbok, sedan reduceras mätningen så att jämförelse med observationer på stjärnor med känd ljusstyrka ger den okända stjärnans ljusstyrka. Men lika fullt var detta en inte ovanlig metod på observatorier under mellankrigstiden; den gav bättre noggrannhet än om astronomen bara tittade på stjärnan, och mätningarna kunde utföras på kontorstid. Här fanns alltså en tidsseparering mellan tiden under stjärnhimlen och analysen som gav data. Och man kunde dessutom observera med en assistent, vilket ökade antalet stjärnor som mättes: Schilt noterar att om man fick hjälp av en andra assistent så ökade hastigheten för dataproduktionen något – instrumentet ”enables one observer to measure about 240 stars per hour when assisted by a recorder who enters the readings in the observing book.”3

 1. Joerges, Bernward, och Terry Shinn. ”A Fresh Look at Instrumentation: An introduction”, i Instrumentation: between science, state and industry, redigerad av Bernward Joerges och Terry Shinn. Sociology of the sciences, 0167-2320 ; 22. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000. []
 2. Schilt, J. ”Description of the new thermopile-microphotometer of the Leiden Observatory”. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands 2 (01 juli 1924): 135–39, 138. []
 3. Schilt, s. 135. []
Publicerat i astronomihistoria | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Professur i idéhistoria utlyst vid Södertörns högskola

En professur i idéhistoria med inriktning mot Östersjöregionen och/eller Östeuropa är utlyst vid Södertörns högskola. Sista ansökningsdag: 13 december. Läs mer här.

Publicerat i idéhistoria | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Akademiska Hus och den forskningspolitiska propositionen

En lång lista av organisationer med intresse för den kommande forskningspolitiska propositionen har hörsammat möjligheten att skicka in synpunkter på processen.

Jag har börjat småkika lite på några av dessa med avseende på Akademiska Hus och deras vinstkrav – ett ämne som varit aktuellt i flera debattartiklar nyligen (men också uppmärksammats genom åren). Är det några av universiteten som tar tillfället i akt och klagar på detta uttag av övervinst?

En mycket snabb inspektion av fem universitet visar att tre universitet väljer att inte ta upp frågan: Lund, Umeå och Göteborg (trots att vi var några i den humanistiska fakultetsstyrelsen här i Göteborg som agerade för att denna fråga skulle lyftas).

Däremot tar Stockholm och Uppsala upp det hela. Såhär skriver Stockholms universitet i sina inskickade synpunkter:

Revidera uppdraget till Akademiska hus
På motsvarande sätt som regeringen gör bedömningen att nya alternativa hyresmodeller bör tas fram för vissa kulturinstitutioner, bör regeringen initiera en revidering av avkastningskravet för Akademiska hus AB. Liksom för kulturinstitutionerna bör hyresmodellen för universitet och högskolor vara hållbar och utgå från andra än rent affärsmässiga mål. Under de senaste åren har Akademiska dessutom kraftigt överträffat sitt avkastningsmål på 6 procent över en konjunkturcykel. Sammantaget innebär detta att en orimligt stor andel medel avsedda för forskning och utbildning avsätts till lokalhyra. Stockholms universitet menar att statens styrning av Akademiska hus inte bör isoleras från de nationella utbildnings- och forskningspolitiska målen. Istället bör Akademiska hus ges ett samhällsuppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till en skälig hyresnivå som utgår från det samhällsnyttiga målet om hög kvalitet i forskning och utbildning.
Stockholms universitet anser att:
• Regeringens styrning av Akademiska hus bör fokusera på samhällsuppdraget och en skälig hyresnivå för universitet och högskolor.

Och Uppsala formulerar det såhär:

Akademiska hus avkastningskrav bör ses över
Regeringen bör göra en översyn av Akademiska hus avkastningskrav för att sänka nivån och införa en övre gräns på avkastningen. Akademiska hus, som är den största enskilda aktören som lärosäten hyr lokaler från, har i sitt uppdrag att uppnå en avkastning på minst 6 procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på kapital har kraftigt överstigit detta mål under de senaste åren. Det är inte rimligt att en så betydande andel av medel avsedda för forskning och utbildning används för lokaler, vars kostnader delvis drivs av ett för högt avkastningskrav.

Högst rimliga argument från två av fem universitet. Det är förstås möjligt att jag hittar fler exempel om jag går igenom fler skrivelser.

Publicerat i universitets- och forskningspolitik | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Laibach, Malmö 12 november 2023

Jag såg Laibach igår.

De inledde med en provocerande och urusel samling låtar. Det var något slags blandning av symfonirock, progg, americana och country and western – country! – som höll samman den första delen av konserten. Keith Emerson möter Steve Hackett och Mats Rådberg och dålig musik uppstår. Sedan tog bandet en paus. Och i andra halvlek var de bra med sedvanligt tung rytm. Det var som att de var ett annat band, sig själva. (Fast vi gamlingar fick inte höra flera av de mer utmärkade och banddefinierande hitsen från 1980-talet, men det kan jag leva med.)

Laibach, Malmö, 12 november 2023

En synthistorisk observation: promenaden från järnvägsstationen till Moriska paviljongen tog mig förbi det som var synthhaket Stadt Hamburg på 1980-talet; nu är det ännu en fejk-engelsk pub som huserar i lokalen. När jag flyttade till Skåne 1986 var Malmö en döende industristad. Laibach kändes helt rätt. Då. Idag är Malmö något annat. Förmodligen speglar Stadt Hamburg stadens förändrade identitet.

Publicerat i Musik | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Doktorandtjänst i Wien

En doktorandtjänst i vetenskapshistoria är utlyst i Wien:

– Successful applicants will have a master’s degree (or equivalent) in history of science or a related discipline (diploma must be available by the date of employment).
– They have a good command of several fields within the history of science, and an excellent command of key methods; an additional expertise in historical/political epistemology or epistemic decolonization is of advantage.
– Ideally, they have a research focus on colonial sciences (ethnology, agricultural sciences, etc.) or a geographical specialization in for example Asia or Oceania.
– During the initial period, fluency in German must be documented; spoken and written English is likewise important for the day-to-day work in our team. Language acquisition, especially of non-European languages, will be supported during the employment period.

Sista ansökningsdag: 28 november. Läs mer här.

Det finns även doktorandtjänster i flera andra historiska fält utlysta i Wien för närvarande, läs mer här.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Hagströmerstipendiet

2024 års Hagströmerstipendium är utlyst:

Ett stipendium är utlyst för studier i medicinhistoria och/eller vetenskapshistoria i ett samarbete mellan Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet och Centrum för vetenskapshistoria på Kungl. Vetenskapsakademien. Det är Catarina och Sven Hagströmers stiftelse som möjliggör detta stipendium för en postdoc eller senior forskare att utnyttja Hagströmerbibliotekets rika samlingar. I ett samarbete med Centrum för vetenskapshistoria ges också möjligheten att förlägga delar av forskningsarbetet till Kungl. Vetenskapsakademien. Ansökningar som avser utnyttja bägge samlingarna uppmuntras. Ansökningsperioden är 1–30 november 2023. Stipendiebeloppet är på 10.000€.

Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet och Catarina och Sven Hagströmers stiftelse tar nu emot ansökningar för 2024 års Hagströmer Fellowship.

Stipendiet ger en postdoktor eller senior forskare inom området medicinhistoria och/eller närliggande vetenskaper (tidigmodernt till nittonhundratalet) ekonomiskt stöd för att utforska Hagströmerbibliotekets samlingar. Biblioteket innehåller Sveriges största samlingar i medicinens historia och närliggande vetenskaper, inklusive mer än 100 000 monografier publicerade mellan ca. 1480 och 2000, omfattande manuskriptsamlingar och ca. 1300 medicinska och vetenskapliga tidskrifter.

Dessutom ger 2024 års stipendium möjlighet att arbeta i Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, som förvaras vid Centrum för vetenskapshistoria. Vi uppmuntrar ansökningar som använder bägge samlingar.

Läs mer här.

Publicerat i Medicinhistoria | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Bibliotekslarmssystemens långa räckvidd

En paratext från Houston Public Library, 1993.


1993 köps en bok in till Houston Public Library. Den förses med sedvanlig paratext i form av streckkoder, en sådan där påklistrad ficka på bandets inre baksida, mängder av obegripliga koder (både handskrivna och matrisprinter-1993stylee text) – och en elektronisk stöldskyddsmojäng.

Trettio år senare köper jag boken på ett antikvariat och går in på UB för att tillbringa några timmar i forskarsalens avskildhet för att läsa boken. På väg in tjuter larmet. Jag visar boken för bibliotekarien; boken med dess elektroniska larmtingest, nästan tvådimensionell men samtidigt som ett litet kretskort som innehåller en eller annan byte av information, är det enda som vederbörande tror kan ha utlöst larmet.

Elektroniska boklarm på bibliotek når ibland till andra kontinenter och bibliotekssystem i andra årtionden.

Publicerat i bibliotekskataloger | Etiketter , | Lämna en kommentar

Fem doktorandtjänster i Berlin

Fem doktorandtjänster vid Max Planck Institutet for the History of Science:

The IMPRS-KIR is a research-driven PhD program based in the history and philosophy of science, technology, and medicine (HPSTM). It is a collaboration between the Max Planck Institute for the History of Science and Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Technische Universität Berlin. The IMPRS-KIR traces the deep entanglements of knowledge and its resources from a long-term and global perspective. Key to its agenda is a “historical-political epistemology” that highlights how knowledge is shaped historically by a great variety of resources – political systems, technological infrastructures, social interaction, material objects and media technologies. Knowledge, in turn, is understood as a means to define and unlock such resources, while being, in and of itself, one of the key resources of human culture.

Sista anmälningsdag: 15 januari 2024. Läs mer här.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Time Bandits: Historians of Science and the Matter of Comparison

Årets Hans Rausing-föreläsning hålls av Dagmar Schäfer, Max Planck-institutet för vetenskapshistoria, på temat ”Time Bandits: Historians of Science and the Matter of Comparison”. Läs mer här.

Tid och plats: 23 oktober kl. 18.15 i sal IX i universitetshuset i Uppsala.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Lumalampans labb

Anställda vid Lumalampan lämnar fabriken. Källa: Lumabladet nr 5, 1949


Lumalampan Aktiebolag var en stor arbetsgivare, med 1350 anställda vid århundradets mitt. Startat av Kooperativa Förbundet, KF, 1930 för att konkurrera med en kartell av glödlampstillverkare som höll priset för glödlampor artificiellt högt, lyckades man snart få ner priset på glödlampor; en standardlampa som kostat 1:35 kronor kostade 1931 85 öre, även hos kartellen som nu fick spela mot en konkurrent på marknaden för en produkt som var viktig för ett svenskt samhälle som växte och elektrifierades.

Produktionen av glödlampor från ax till limpa var en icke-trivial verksamhet utan byggde på tekniskt avancerad produktion, utveckling i industrilaboriemiljö med akademisk personal, kvalitetskontroll; en snilleindustri. Men till skillnad från SKF, LM Ericsson, Electrolux som var privatägda var det här ett företag inom KF, varför man kan laborera med etiketten kooperativ snilleindustri som kategorisering av Lumalampan. Å andra sidan kanske skillnaden mellan privatägd och kooperativ snilleindustri inte skall överdrivas, givet de täta band som ofta fanns mellan stat och privatägt tekniskt avancerat företagande (Vattenfall och ASEA, LM Ericsson och Televerket, Bofors och SAAB och Flygvapnet/FOA/Flygförvaltningen/Armétygförvaltningen med mera) som präglar svenskt nittonhundratal, något som Mats Fridlund fångat i begreppet utvecklingspar.

Lumalampan tillverkade miljontals glödlampor per år. För att säkerställa en konsekvent kvalitet kontrollerades materialet. Här: Solveig Fagerstedt testar om det finns spänningar i glaskuporna. Källa: Lumabladet nr 2 1949.


Tillverkningen av glödtrådarna var en komplicerad process, som krävde hög kunskap om metallbearbetning, vilket visas i Lumalampans film ”Från Volfram-malm till Luma-tråd” från 1946.

”Glimtar från Lumas lab”, Lumabladet nr 3 1957, s 10-13.


”Glimtar från Lumas lab”, Lumabladet nr 3 1957, s 10-13.


Vid företagets laboratorieavdelning, som omfattade åtta olika laboratorier, arbetade omkring 25 personer i mitten av 1950-talet. En artikel i företagstidningen berättar om en del av företaget som sysslade med att

följa den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom Lumas intressesfär […] Olika beskrivna rön och metoder provas sedan på Lab. Är de användbara, söker vi ”lägga dem till rätta” för just Lumas behov och göra förbättringar. Dylikt arbete ger upphov till nya uppslag och idéer, och så går den egna utvecklingen framåt. […] Speciell hänsyn tages givetvis till de önskningar och uppdrag, som kommer från KF och från olika myndigheter eller vetenskapliga institutioner med vilka Lab av naturliga skäl ofta tjänstgör som kontaktorgan. […] Man kan peka på olika elektroniska och optiska mätinstrument. Våra fotometrar bygger vi ju själva, och mätinstrumenten för volt, ampére, ohm och watt m m kontrolleras på Lab, så att våra lampor stämplas rätt och håller måttet. På Lab förvaras och övervakas ljusnormalerna, som för oss fyller samma ändamål som rikslikarna i Mynt- och Justeringsverket. Med dessa normaler jämföres sedan ljusflödena från lamporna i produktionen.1

Det finns alltså ett slags utbyteszon – för att tala galisonska – mellan den tekniskt avancerade belysningstekniska verksamheten på Luma och astronomerna på Stockholms observatorium. Som nämnts i en tidigare bloggpost samarbetade Lumafysikern Gösta Siljeholm och hans kollega Folke Lindgren med Kerstin Fredga och Yngve Öhman. Deras kunnande om de fysikaliska egenskaperna för extremt tunna volframtrådar och i uppmätning av optiska filters transmissionskurvor var användbara för astronomerna och ingick alltså i en del av det experimentella system som byggdes upp för att studera astronomiska objekt.

Siljeholm och Lindgren mäter lysrörs spektrum.Lumabladet nr 3 1957, s. 11.

 1. ”Glimtar från Lumas lab”, Lumabladet nr 3 1957, s 10-13. []
Publicerat i astronomihistoria | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Tjänster på Historiska institutionen, Lund

Ett antal tjänster i historia är utlysta i Lund:

 • Två vikariat med inriktning på tidigmodern historia och uppsatsarbete.

  Båda anställningarna avser undervisning i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt ämneslärarutbildningen i historia. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets tidigmoderna grundkurs på såväl campus- som distanskurser, men även i övrigt förstärka institutionens möjlighet att bedriva högkvalitativ undervisning vad gäller metod och uppsatskurser på såväl fortsättnings- som kandidatkurs. Undervisningsspråk är svenska/skandinaviska. Vikariaten innefattar undervisning tillsammans med andra lärare.

  Sista ansökningsdag 22 oktober. Läs merhär

 • Universitetslektor i historia, inriktning övervakningens historia

  Anställningen avser undervisning på första, andra och tredje terminens studier i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs samt masterprogram i historia. Du kommer att ha särskilt ansvar för ämnets tidigmoderna- och modernhistoriska grundkurs; grund-, fortsättnings- och kandidatkursernas teori- och metodmoment; kandidatprogrammets och masterprogrammets praktikkurs samt masterprogrammets kurs i digital historia. Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska/skandinaviska.

  Sista ansökningsdag 22 oktober. Läs mer här.

 • Forskare i historia inom projektet Nya prinsar

  Vi söker en forskare i tidigmodern historia som kan bidra till VR projektet ’Nya Prinsar: hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och ärkehertig Karl av Österrike (1590–1624)’. Projektet handlar om yngre furstliga syskon i centraliserande tidigmoderna stater, för vilka traditionella roller som t ex provinsguvernör inte längre ansågs vara lämpliga eller önskvärda. De två prinsarna som står i fokus för projektet belyser hur sådana prinsar utvecklade nya sociala roller.

  Projektledaren fokuserar på den österrikiska sidan av projektet, medan forskaren ska fokusera på den svenska sidan. Forskarens uppdrag består därför i att bedriva forskning om den svenska hertigen Johan av Östergötland utifrån ett socialpolitiskt perspektiv. Det är därvid angelägen att du som söker kan visa att du är bekant med tidigmodern svensk historia, särskilt dynastisk och hovhistoria, samt kan bidra till övergripande diskussioner om statsbildningens och dynastiers historia i Europa.

  Sista ansökningsdag: 8 oktober. Läs mer här.

Publicerat i Historia | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Dokument om Sputnik 1

Igår, den 4 oktober, var det 66 år sedan Sputnik 1 sändes upp, den första artificiella satelliten. På ett sätt ett inslag i Sovjetunionens medverkan i IGY, det internationella geofysiska året, men på så många andra sätt en viktig händelse: en PR-triumf för sovjetisk teknik som startade upp det som blev 1960-talets rymdkapplöpning men även i någon mer diffus mening en katalysator för utökade amerikanska satsningar inte bara på rymdteknik utan även mer generellt på teknisk och naturvetenskaplig utbildning och expansion av forskningsfinansiering i både civila och militära sammanhang. Europeisk politik påverkades även, vilket Ettore Costa initierat diskuterat i sin forskning.1

Det ljusa strecket i bildens övre del är bärraketen till Sputnik 1 fotograferad med en vanlig kamera i Observatorieparken, Lund. Från Observatoriets i Lund samlingar.


Den sovjetiska framgången var dessutom synlig för gemene man och om man bara följde tidtabellerna som ibland publicerades i media kunde man gå ut och se satelliten utan några teleskop eller andra instrument; det man såg för blotta ögat var egentligen den 26 meter långa bärraketen R-7, som utvecklats som en interkontinental ballistisk missil, och som också cirklade runt jorden efter att ha separerats från den betydligt mindre Sputnik 1, en fotbollsliknande metallsfär med antenner. Bärraketen var lätt synlig och i paritet med himlens ljusaste stjärnor. Större organisationer av frivilliga observatörer organiserades i USA och andra länder för att följa och dokumentera dess bana, vilket Patrick McCray har skrivit om i både en intressant bok och en Isisartikel.2

Men hur såg det ut på den sovjetiska sidan? Asif Siddiqi, som har skrivit flera böcker om det sovjetiska rymdprogrammet, publicerade häromåret en samling avhemligade källdokument från arkiv i Ryssland som översatts av Siddiqi; de finns tillgängliga här och ger intressanta inblickar i det sovjetiska politiska och tekniska etablissemangets mekanismer, synen på hemlig och öppen information, tävlan med USA med mera.

 1. Costa, Ettore. ”Whoever launches the biggest Sputnik has solved the problems of society? Technology and futurism for Western European social democrats and communists in the 1950s”. History of European Ideas vol 46, nr 1 (02 januari 2020): 95–112. []
 2. McCray, W. Patrick. ”Amateur Scientists, the International Geophysical Year, and the Ambitions of Fred Whipple”. Isis 97, nr 4 (2006): 634–58 och Keep Watching the Skies!: The Story of Operation Moonwatch and the Dawn of the Space Age Princeton University Press, 2008. []
Publicerat i teknikhistoria | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Lumalampan och Stockholmsastronomin

I utforskandet av de instrument som astronomerna i Saltsjöbaden och Anacapri använder för att skapa data – eller epistemiska ting, för att tala rheinbergerska – är det tydligt att det finns ett samspel mellan flera olika slags instrument och apparatur. Där finns rent astronomiska instrument, skräddarsydda för och enbart använda av astronomer; där finns mer generella instrument som inte enbart används av astronomer, som Speedomax indicating recorder; där finns organisationer, personer och företag som kan leverera tekniskt kunnande och expertis men som inte till sin huvudsakliga identitet räknar akademisk kunskapsproduktion.

Ett sådant företag, en del av de heterogena experimentella system – för att återigen prata rheinbergerska – som omger astronomerna i fråga och som har dykt upp ett flertal gånger i det empiriska materialet, är Lumalampan AB. Företaget, som hade grundats av KF för att råda bot på en kartell inom glödlampssektorn, tillverkade sin första glödlampa 1930.

Gunnar Sträng, 1961, med Lumas minsta och största lampa. Källa: Wikimedia Commons.

Snart blev det en stor arbetsgivare med många anställda i en för tiden modern fabriksbyggnad, en tidig funktionalistiskt präglad industribyggnad; invigd ungefär samtidigt som observatoriet i Saltsjöbaden, knyter Lumalampan Stockholmsastronomin till svensk modernitet.

Lumafabriken, bild från Wikimedia commons.

Lumalampan var, förutom en viktig aktör i belysningsbranschen, också en plats för kunskapsintensiv verksamhet. Där fanns exempelvis fysikern Gösta Siljeholm. Han hade doktorerat i fysik i Berlin 1931 och var sedan verksam som laboratoriechef vid Lumalampan från 1933; till detta kom en akademisk karriär som docent i elektronik vid KTH från 1947-1965 och därefter elektronfysik vid samma lärosäte.1 När Yngve Öhman höll på med experiment på solobservatoriet på Anacapri avseende huruvida ljuset som sänds ut från starkt upphettade metallfilament av Volfram är polariserat var det Siljeholm som var hans samarbetspartner.2 Volfram, med en mycket hög smältpunkt, användes i glödlampor, varför Lumalampan med dess laboratoriechef Siljeholm var en miljö där astrofysikern Öhman kunde hitta någon att samarbeta med. Och när Kerstin Fredga behövde få transmissionskurvorna för några filter bestämda bistod Folke Lindgren vid Aktiebolaget Lumalampan med sådana mätningar.3

Aktiebolaget Lumalampan var en plats där Siljeholm, Lindgren och andra arbetade fram kunskap om hur ljus skapas och även mäts upp på ett noggrant vis, en kunskap som hängde ihop med astronomernas intressen. För Yngve Öhman och hans kollegor var det en samarbetspartner, en del av det experimentella system som utvecklades för att skapa kunskap om solprotuberanser och polariserat ljus.

 1. ”Siljeholm, Gösta”, Vem är det: Svensk biografisk handbok (1969). []
 2. Öhman, Yngve. ”Polarized Thermal Emission from Narrow Tungsten Filaments”. Nature vol 192 (01 oktober 1961): 254. []
 3. Fredga, K. ”Photographic measurements of the brightness of prominences”. Arkiv för astronomi vol 2 (1961): 555–57. []
Publicerat i astronomihistoria | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar